karate Ostrowiec, karate w Ostrowcu, klub karate Ostrowiec, Kielce, Karate,

Klub karate w Ostrowcu św. instruktor Grzegorz Pietrzyk 5 dan tel. 608-730-600     Strona główna  |  Kontakt  |  Video  |  O klubie  |  Karate Tsunami

Karate w Ostrowcu

Zawartość witryny

 

KLUB KARATE TSUNAMI

W OSTROWCU ŚW.

Karate Ostrowiec, Karate w Ostrowcu, judo Ostrowiec, tae kwon do Ostrowiec, boks Ostrowiec  Karate Ostrowiec, Karate w Ostrowcu, judo Ostrowiec, tae kwon do Ostrowiec, boks Ostrowiec 

 

karate w ostrowcu

Centrum Aktywności Obywatelskiej

ul. Sienkiewicza 70 (dawna SP NR 4)

Plan zajęć poniżej

tel. 608-730-600

S T A T U T

 

STOWARZYSZENIA

BEZ PARDONU

 

 

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

            § 1  Organizacja nosi nazwę STOWARZYSZENIE BEZ PARDONU i w dalszej części  statutu nazywane jest w skrócie stowarzyszeniem.

            § 2   Stowarzyszenie jest organizacją  zarejestrowaną, posiada status organizacji użytku publicznego i posiada osobowość prawną.

            § 3  Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Ostrowiec Świętokrzyski.

            § 4 Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym charakterze działania.

            § 5 Stowarzyszenie używa pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

  

Rozdział 2

  CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

 

            § 6  Celem  stowarzyszenia jest:

a/  prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

b/  prowadzenie działalności w zakresie zwalczania patologii społecznych,

c / pobudzanie mieszkańców do aktywnego działania na rzecz społeczności lokalnej i ochrony środowiska,

d/ rozwój zdolności organizacyjnych i umiejętności współpracy, zwłaszcza wśród młodych ludzi,

e/ wspieranie działań służących rozwojowi społeczności lokalnych,

f/ przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów,

g/ rozwój osobowości oraz wyrównywanie szans i możliwości ludzi,

h/ wdrażanie w życie projektów związanych z młodzieżą defaworyzowaną, mających na celu wykorzystanie posiadanych umiejętności, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń,

i/ prowadzenie działalności wychowawczej, oświatowej i dydaktycznej,

j/ wspieranie działalności innych stowarzyszeń i organizacji oraz instytucji o podobnym charakterze działania,

k/ udzielanie pomocy ofiarom przestępstw i przemocy.

l/ upowszechnianie i ochronę wolności, praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji,

ł/ upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,

m/ prowadzenie działań zmierzających do utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego,

n/ upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

o/ prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki,

p/ ochrony i promocji zdrowia i zdrowego trybu życia,

r/ prowadzenie działań mających na celu podtrzymywanie tradycji i rozwój świadomości narodowej.

            § 7  Cele te stowarzyszenie realizuje poprzez:

a/  organizowanie i prowadzenie stałych zespołów prowadzących prace w zakresie działalności statutowej stowarzyszenia,

b/  organizowanie szkolenia okresowego w postaci kursów, zgrupowań i obozów,

c/  organizowanie pokazów, festynów i innych imprez związanych z jego działalnością,

d/  prowadzenie reklamy i szerzenie wiedzy o swojej działalności poprzez ogłoszenia, własne publikacje oraz stosując inne środki propagandowe,

e/ propagowanie idei wolontariatu we wszystkich grupach społecznych i zawodowych,

f/  podejmowanie innych przedsięwzięć, pomocnych w realizacji celów statutowych,

g/ tworzenie i rozprowadzanie materiałów szkoleniowych do użytku wewnętrznego członków stowarzyszenia,

h/ prowadzenie działalności gospodarczej jeżeli okaże się ona niezbędna i pomocna w realizacji zadań statutowych.

 

 

Rozdział 3

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

            § 8 W skład stowarzyszenia wchodzą członkowie zwyczajni i honorowi.

            § 9 Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego.

            § 10 Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje po zgłoszeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały zarządu.

            § 11 Członkowie zwyczajni mają prawo:

a/  czynnego i biernego wyboru do władz stowarzyszenia  z wyjątkiem osób niepełnoletnich, które – po ukończeniu 16 roku życia – posiadają tylko czynne prawo wyborcze,

b/  korzystać z prowadzonej przez stowarzyszenie działalności szkoleniowej,

c/  uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez stowarzyszenie,

d/  korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności stowarzyszenia.

            § 12  Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

a/  przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia,

b/  aktywnego udziału w realizacji celów stowarzyszenia,

c/  regularnego opłacania składek członkowskich.

            § 13  Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

a/  utraty zdolności do czynności prawnych, a w przypadku osób niepełnoletnich zgody opiekuna prawnego,

b/  wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie,

c/  nie opłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy,

d/  skreślenia przez zarząd lub wykluczenia przez Walne Zgromadzenie za nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia lub działanie na szkodę stowarzyszenia.

            § 14  Od uchwały zarządu – w terminie 1-go miesiąca – przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia, którego decyzja jest ostateczna.

            § 15 Członkostwo honorowe nadaje na wniosek zarządu Walne Zgromadzenie osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla propagowania celów, w jakich działa stowarzyszenie  lub rozwoju stowarzyszenia.

            § 16  Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, zwolniony jest natomiast z obowiązku opłacania składek.

            § 17  Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

         § 18  Władzami stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

§ 19  Kadencja władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.

            § 20  W razie ustąpienia członka zarządu lub Komisji Rewizyjnej przysługuje tym władzom prawo kooptacji, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej ilości członków pochodzących z wyboru.

            § 21  Uchwały władz są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, oraz bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.

            § 22  W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

            § 23 Zebrania władz są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.   

 

Rozdział 5

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

 

            § 24  Najwyższą władzą w stowarzyszeniu jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane przez zarząd.

            § 25  Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

            § 26  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a/  uchwalanie głównych kierunków działalności stowarzyszenia,

b/  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny działalności stowarzyszenia,

c/  udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

d/  wybór zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e/  rozstrzyganie o pozbawieniu członkostwa,

f/  nadawanie i pozbawienie godności członkostwa honorowego,

g/  podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu oraz uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia,

h/  rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków stowarzyszenia.

            § 27  O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zarząd powiadamia członków co najmniej 2 tygodnie wcześniej.

            § 28  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji  Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ilości członków stowarzyszenia przed upływem dwóch miesięcy od terminu złożenia wniosku.

            § 29  Nadzwyczajne Walne  Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 

 

Rozdział 6

ZARZĄD

 

            § 30 Zarząd jest władzą wykonawczą stowarzyszenia, kierującą jego działalnością pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

            § 31  W skład zarządu wchodzą wybierani przez Walne Zgromadzenie: prezes, wiceprezes ds. szkoleniowych, wiceprezes ds. organizacyjnych.

            § 32  Do kompetencji zarządu należy:

a/  reprezentowanie stowarzyszenia  i działanie w jego imieniu,

b/  wykonywanie uchwał Walnego  Zgromadzenia,

c/  bieżące kierowanie działalnością stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami  Walnego Zgromadzenia,

d/  zarządzanie majątkiem stowarzyszenia,

e/  podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składki oraz wpisowego,

f/  przyjmowanie i skreślanie członków,

g/  rozpatrywanie sporów  pomiędzy członkami stowarzyszenia.

            § 33 Zebrania zarządu są zwoływane w miarę potrzeb przez prezesa, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

Rozdział 7

  KOMISJA REWIZYJNA

 

         § 34  Komisja Rewizyjna składa  się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

            § 35 W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie zarządu.

            § 36 Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a/   przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności stowarzyszenia,

b/  prowadzenie bieżącej kontroli działalności zarządu i członków stowarzyszenia,

y Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tego organu  mają prawo brać udział w zebraniach zarządu z głosem doradczym.

            § 38  Komisja Rewizyjna ma prawo występować do zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i   żądaniem wyjaśnień.

 

Rozdział 8

   MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§ 39  Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 40  Na fundusze  stowarzyszenia składają się:

                      a/  składki i wpisowe,

                      b/  darowizny i dotacje,

                      c/  wpływy z działalności statutowej.

§ 41  Do ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia stosuje się poniższe przepisy statutu:

c/  składanie  Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności oraz składanie wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

            § 37  Przewodnicząc

a/ Do ważności pism dotyczących spraw majątkowych stowarzyszenia wymagany jest podpis prezesa lub dwóch innych członków zarządu działających łącznie.

b/ Zarząd może powierzyć część lub całość obowiązków majątkowych innej osobie zatrudnionej w stowarzyszeniu lub jego członkowi. W takim wypadku Zarząd udziela tej osobie pełnomocnictwa do dysponowania majątkiem w całości lub w sposób określony w pełnomocnictwie.

c/ Do ważności pełnomocnictwa potrzebne są podpisy dwóch członków Zarządu.

 

Rozdział 9

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 42 Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania stowarzyszenia może podejmować wyłącznie Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50 % osób uprawnionych do głosowania.

§ 43 Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia musi określać sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki przeznaczony zostanie jego majątek.

            § 44 W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy „Prawa o stowarzyszeniach” oraz  przepisy „Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie”.

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2018 nowy grafik zajęć:

Wykaz sekcji działających od września 2018:

1. KARATE 

SEKCJA ZAAWANSOWANA:

poniedziałki, piątki w godz. 16.00 - 17.30

SEKCJE POCZĄTKUJĄCE: 

Grupa 1: wtorki, czwartki w godz.. 16.30 - 18.00

Grupa 2: poniedziałki, piątki, godz. 18.00 - 19.30

Zapraszamy na treningi w profesjonalnej szkole karate.  Pierwszy trening gratis dla wszystkich chętnych.

tel. 608-730-600

 

Informacje: 608-730-600 lub taishi@vp.pl

1

KLUB KARATE OSTROWIEC ŚW.

    

Wita Państwa klub karate tsunami w Ostrowcu Św.

8     Tsunami to ponad stylowy, uniwersalny system walki wręcz i z bronią.

Naczelne zasady tsunami:

1. Nauka pod kątem stosowania technik w walce realnej. 

2. Jednoczesne doskonalenie fizyczne i intelektualne.

3. Odrzucenie rywalizacji sportowej.  Większość osób rozpoczynających swą przygodę ze sztukami walki marzy o tym, by nauczyć się skutecznie walczyć. I dla takich osób jest właśnie tsunami. W tsunami nie uczymy walki pod kątem sportowym, gdyż walki na zawodach obłożone są różnymi sztucznymi zakazami (w różnych stylach są one różne, np. zakaz, obalania przeciwnika, zakaz atakowania głowy, zakaz atakowania pleców itp.) co powoduje, że trening pod kątem zawodów często powoduje powstawanie nawyków nieprzydatnych w walce realnej.

4. Jednoczesne doskonalenie fizyczne i intelektualne.

 

 

Karate TsunamiKarate Ostrowiec, Karate w Ostrowcu, judo Ostrowiec, tae kwon do Ostrowiec, boks Ostrowiec

     

    

Karate Ostrowiec

Strony w przygotowaniu

Tsunami w Ostrowcu 1993

Tsunami w Ostrowcu 1993 - 1997

Tsunami w Ostrowcu 1997 - 2001

Tsunami w Ostrowcu 2001 - 2004

Tsunami w Ostrowcu 2004 - 2015

Tsunami w Ostrowcu 2015 do dziś

    

 

 

karate tsunamiKarate Ostrowiec, Karate w Ostrowcu, judo Ostrowiec, tae kwon do Ostrowiec, boks Ostrowiec

    

Klub karate w Ostrowcu prowadzi Stowarzyszenie Bez Pardonu.

samoobrona w Ostrowcu

 Kurs samoobrony

Każdy ćwiczący w naszym klubie obowiązkowo przechodzi tak zwany kurs samoobrony. Przez pierwsze 3 miesiące każdego nowego roku szkolnego trenujemy szczególnie pod kątem samoobrony. Ćwiczenia uzupełniamy wykładami na temat, jak zachować się w razie ulicznej napaści.

Karate Ostrowiec, Karate w Ostrowcu, judo Ostrowiec, tae kwon do Ostrowiec, boks Ostrowiec    

Karate Ostrowiec, Karate w Ostrowcu, judo Ostrowiec, tae kwon do Ostrowiec, boks Ostrowiec 

    

 

Fryzjer dla psów Poznań  

Trening karate

Trening karate według systemu tsunami służy zarówno do podnoszenia własnej kondycji i sprawności fizycznej, jak i do nauki skutecznej sztuki walki.

Tsunami a inne style

dla rodziców

Dlaczego wybrać tsunami?  Zapisując sie na treningi ludzie rzadko zastanawiają się, jaki wybrać styl.

 

więcej...

Zaprzyjaźnione strony

Galeria zdjęć 1

 

Galeria zdjęć 2

 

Galeria zdjęć 3

 

Galeria zdjęć 4

 

Galeria zdjęć 5

 

Galeria zdjęć 6

 

Galeria zdjęć 7

 

Galeria zdjęć 8

 

Galeria zdjęć 9

 

Galeria zdjęć 10

 

Galeria zdjęć 11

 

Galeria zdjęć 12

 

Galeria zdjęć 13

 

Galeria zdjęć 14

 

Galeria zdjęć 15

 

Galeria zdjęć boks 1

 

Galeria zdjęć boks 2

 

Galeria zdjęć Ving Tsun 1

 

Galeria zdjęć Ving Tsun 2

 

Galeria zdjęć Ving Tsun 3

 

Galeria zdjęć militarne 1

 

Galeria zdjęć militarne 2

 

Czasopismo Czarny Pas 1

 

Czasopismo Czarny Pas 2

 

Czasopismo Czarny Pas 3

 

Czasopismo Czarny Pas 4

 

Czasopismo Czarny Pas 5

 

Czasopismo Czarny Pas 6

 

Czasopismo Czarny Pas 7

 

Czasopismo Czarny Pas 8

 

 

Sprężarki Pompy Zawory Osuszacze

 

Sprężarki śrubowe, tłokowe, części do sprężarek

Filtry powietrza, filtry oleju, separatory oleju do sprężarek powietrza, konkurencyjne ceny.

Kompletna oferta na pompy perystaltyczne, zatapialne, napowietrzanie, z pierścieniem wodnym

więcej...

EcoFilter.pl

 

Kompletna oferta dla przemysłu i producentów urządzeń, sprężarki śrubowe, zawory spustowe, separatory oleju i wody z kondensatu, akcesoria i części, łopatki grafitowe Becker, Rietschle, filtry powietrza, filtry i separatory oleju

 

Filtry sprężonego powietrza, wkłady filtracyjne, filtry zewnętrzne, patrony, filtry ze stali nierdzewnej, filtry papierowe, filtry poliestrowe, filtry filtracyjne, wkład filtracyjny do obudowy zewnętrznej, filtry próżniowe, filtry ciśnieniowe

więcej...

Biblioteka Narodowa

Strona, na które j można zapoznać się z wydanymi  w przeszłości i aktualnie wydawanymi publikacjami.

 

Polska Federacja Karate-do Tsunami

To strona naszej federacji.

 

Filmy karate - ranking

Najlepsze filmy o karate...?

 

Filmy Bruce Lee

Filmografia mistrza Bruce Lee

 

Kącik  filmowy:

Poniżej przedstawiamy kilka linków do ciekawych filmów o karate:

1. Kata shotokan Kanazawa

2. Mój  brat Bruce Lee

3. Smok historia Bruce'a Lee

4. Droga wojownika

5. Klasztor Shaolin

6. Ip Man 1

7. Ip Man 2

8. Ip Man 3

9. Ip Man 4

Uwaga! Przestawione numery filmów z Ip Man'em.

 

Polecane filmy

Seriale

Piraci

Żywe trupy

Jak zostać instruktorem ?

Kurs instruktora survivalu

Kursy instruktorskie stacjonarne i online

 

 

 

 

 

 

 

opracowanie i treść ©2016 - Grzegorz Pietrzyk

 

O'hara z Ostrowca, czyli nasza reklama

Tsunami, sztuka walki i styl życia

Pierwszy pokaz


stat4u

Katalog stron                                  Katalog stron                             Katalog stron internetowych

 

Gwiazdor.pl