karate Ostrowiec, karate w Ostrowcu, klub karate Ostrowiec, Kielce, Karate,

Klub karate w Ostrowcu św. instruktor Grzegorz Pietrzyk 5 dan tel. 608-730-600     Strona główna  |  Kontakt  |  Video  |  O klubie  |  Karate Tsunami

Karate w Ostrowcu

Zawartość witryny

 

KLUB KARATE TSUNAMI

W OSTROWCU ŚW.

SPRAWOZDANIE

merytoryczne

z działalności Stowarzyszenia Bez Pardonu

za rok 2016

 

             Rok 2016 był dwunastym  rokiem działalności Stowarzyszenia Bez Pardonu. Na dzień 31.12.2016 stowarzyszenie liczyło 22 członków.

 

Władze stowarzyszenia to:

  1. Zarząd:

1.    Prezes – Grzegorz Pietrzyk

2.    Wicerezes ds. organizacyjnych – Katarzyna Pietrzyk

3.    Wiceprezez ds. szkoleniowych – Grzegorz Mateusiak

  1. Komisja Rewizyjna:

1.    Jakubczyk Paweł.

2.    Ostatek Hubert.

3.    Karbowniczak Marcin.

 

NIP: 661-21-81-846                                                           REGON: 292879000

 

KRS:0000208270

 

Cele statutowe i sposoby ich realizacji wg. statutu:

            § 6  Celem  stowarzyszenia jest:

a/  prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

b/  prowadzenie działalności w zakresie zwalczania patologii społecznych,

c / pobudzanie mieszkańców do aktywnego działania na rzecz społeczności lokalnej i ochrony środowiska,

d/ rozwój zdolności organizacyjnych i umiejętności współpracy, zwłaszcza wśród młodych ludzi,

e/ wspieranie działań służących rozwojowi społeczności lokalnych,

f/ przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów,

g/ rozwój osobowości oraz wyrównywanie szans i możliwości ludzi,

h/ wdrażanie w życie projektów związanych z młodzieżą defaworyzowaną, mających na celu wykorzystanie posiadanych umiejętności, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń,

i/ prowadzenie działalności wychowawczej, oświatowej i dydaktycznej,

j/ wspieranie działalności innych stowarzyszeń i organizacji oraz instytucji o podobnym charakterze działania,

k/ udzielanie pomocy ofiarom przestępstw i przemocy.

l/ upowszechnianie i ochronę wolności, praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji,

ł/ upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,

m/ prowadzenie działań zmierzających do utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego,

n/ upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

o/ prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki,

p/ ochrony i promocji zdrowia i zdrowego trybu życia,

r/ prowadzenie działań mających na celu podtrzymywanie tradycji i rozwój świadomości narodowej.

            § 7  Cele te stowarzyszenie realizuje poprzez:

a/  organizowanie i prowadzenie stałych zespołów prowadzących prace w zakresie działalności statutowej stowarzyszenia,

b/  organizowanie szkolenia okresowego w postaci kursów, zgrupowań i obozów,

c/  organizowanie pokazów, festynów i innych imprez związanych z jego działalnością,

d/  prowadzenie reklamy i szerzenie wiedzy o swojej działalności poprzez ogłoszenia, własne publikacje oraz stosując inne środki propagandowe,

e/ propagowanie idei wolontariatu we wszystkich grupach społecznych i zawodowych,

f/  podejmowanie innych przedsięwzięć, pomocnych w realizacji celów statutowych,

g/ tworzenie i rozprowadzanie materiałów szkoleniowych do użytku wewnętrznego członków stowarzyszenia,

h/ prowadzenie działalności gospodarczej jeżeli okaże się ona niezbędna i pomocna w realizacji zadań statutowych.

 

Działalność stowarzyszenia

Działalność stowarzyszenia opiera się o społeczną pracę członków przy pomocy środków finansowych pochodzących ze składek członkowskich, wpłat 1% podatku i dotacji.

W 2016 roku dotacji nie było.

Składki, jakie stowarzyszenie pobierało w 2016 roku są dobrowolne – podobnie jak w latach ubiegłych - /tzn. członkowie mogą je płacić lub nie/ i pobierane jedynie średnio do takiej wysokości, jaka potrzebna jest do pokrycia bieżących wydatków stowarzyszenia.

             Od kilku lat Stowarzyszenie Bez Pardonu prowadzi nieprzerwalnie tą samą działalność. W 2016 roku stowarzyszenie nasze konsekwentnie realizowało kilkuletni plan przyjęty w latach poprzednich na Walnych Zgromadzeniach.

Niestety, ze względu na to, że coraz więcej osób opuszcza nasze miasto w poszukiwaniu pracy, od 2010 roku zmniejsza się liczba wolontariuszy, a tym samym programów prowadzonych przez nasze stowarzyszenie.

Z ośmiu programów, jakie Stowarzyszenie Bez Pardonu realizowało jeszcze w 2011 roku, w 2016 prowadziliśmy cztery, a w kolejnym roku planujemy ograniczenie ich ilości jeszcze bardziej.

            W 2016 roku stowarzyszenie prowadziło następujące programy:

  1. S.O.S. (Straż Obywatelsko-Sąsiedzka).
  2. Karate.
  3. Kursy samoobrony.
  4. Kurs pierwszej pomocy.
  5. Sekcja strzelectwa sportowego.

 

Spośród wymienionych programów w roku 2016 programy wymienione w punktach 1, 2 prowadzone były przez cały rok, a pozostałe miały charakter okresowy i były prowadzone jedynie w wakacje.

 

  1. S.O.S. (Straż Obywatelsko-Sąsiedzka).

Program Straż Obywatelsko-Sąsiedzka został opracowany na podstawie publikacji Komendy Wojewódzkiej policji w Kielcach pod tytułem  „Policja i każdy z nas – w trosce o bezpieczeństwo” oraz dokumentów opracowanych w tej dziedzinie przez MSWiA (kiedy było to ministerstwa połączone).

            Podstawowe cele i sposoby działania „straży sąsiedzkiej”:

q  Stworzenie 2-4 osobowych patroli,

q  Patrolowanie miejsc szczególnie zagrożonych przestępstwami, wykroczeniami, aktami chuligaństwa, wandalizmu itp.

q  Reagowanie na próby łamania prawa poprzez dopuszczalne prawem interwencje lub wzywanie stosownych służb.

q  Zachęcanie mieszkańców do aktywnego włączenia się w poprawę bezpieczeństwa w swoim rejonie zamieszkania.

W 2016 w stowarzyszeniu działało czterech wolontariuszy. .

Program był prowadzony na rzecz wszystkich mieszkańców Ostrowca, na terenie całego miasta.

 

  1. Karate.

Program karate polega na organizowaniu zajęć w tej dyscyplinie. Treningi karate odbywały się w dwóch sekcjach dwa razy w tygodniu po półtorej godziny, a zajęcia dla zaawansowanych trwały dwie godziny. Pozwoliło na lepsze zorganizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży.

Treningi odbywały się w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70.

  1. Kursy samoobrony.

Kurs samoobrony zostało zorganizowany dla osób chcących dowiedzieć się, jak bezpiecznie obronić się w razie napadu, a przede wszystkim jak nie stać się ofiarą napadu. Składał się z nauki podstawowych technik walki, nauki obrony przed różnymi typami ataku, chwytami, obchwytami itp. Obejmował też podstawową wiedzę z zakresu prawoznawstwa (np. prawne aspekty samoobrony), psychologię walki, wiktymologię i pokrewne tematy.

Kurs odbywał się w wakacje i obejmował 32 godziny szkoleniowe w postaci treningów i wykładów. Uczestniczyło w nim 12 osób. Miejsce zajęć: rejon starej strzelnicy przy Nowym Zakładzie (obecnie Celsa).

 

Wszystkie programy były bezpłatne i odbywały się dzięki społecznej pracy członków.

 

Sprawy organizacyjne

Zebrania zarządu odbywały się w każdą pierwszą i ostatnią sobotę danego kwartału o godzinie 16.00 w siedzibie stowarzyszenia. Zebrania miały charakter otwarty i mogły w nich uczestniczyć także inni członkowie.

 

Wydatki

W roku 2016 wydatki związane były wyłącznie z realizacją programu Karate – wynajęcie sali na zajęcia. Pozostałe programy realizowane w formie wolontariatu i bez opłat nie generowały zatem kosztów.

 

Współpraca

W 2016 roku Stowarzyszenie Bez Pardonu współpracowało ze Stowarzyszeniem Omega.

 

 

Inne działania

Stowarzyszanie Bez Pardonu współpracowało okazjonalnie ze Stowarzyszeniem Omega.

W roku 2016 stowarzyszenie przewiduje rozwój sekcji karate i sekcji strzelectwa sportowego.

 

Statut SBP

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek zysków

Sprawozdanie merytoryczne

 

 

Karate Ostrowiec, Karate w Ostrowcu, judo Ostrowiec, tae kwon do Ostrowiec, boks Ostrowiec  Karate Ostrowiec, Karate w Ostrowcu, judo Ostrowiec, tae kwon do Ostrowiec, boks Ostrowiec 

 

karate w ostrowcu

Centrum Aktywności Obywatelskiej

ul. Sienkiewicza 70 (dawna SP NR 4)

Plan zajęć poniżej

tel. 608-730-600

Od września 2018 nowy grafik zajęć:

Wykaz sekcji działających od września 2018:

1. KARATE 

SEKCJA ZAAWANSOWANA:

poniedziałki, piątki w godz. 16.00 - 17.30

SEKCJE POCZĄTKUJĄCE: 

Grupa 1: wtorki, czwartki w godz.. 16.30 - 18.00

Grupa 2: poniedziałki, piątki, godz. 18.00 - 19.30

Zapraszamy na treningi w profesjonalnej szkole karate.  Pierwszy trening gratis dla wszystkich chętnych.

tel. 608-730-600

 

Informacje: 608-730-600 lub taishi@vp.pl

1

KLUB KARATE OSTROWIEC ŚW.

    

Wita Państwa klub karate tsunami w Ostrowcu Św.

8     Tsunami to ponad stylowy, uniwersalny system walki wręcz i z bronią.

Naczelne zasady tsunami:

1. Nauka pod kątem stosowania technik w walce realnej. 

2. Jednoczesne doskonalenie fizyczne i intelektualne.

3. Odrzucenie rywalizacji sportowej.  Większość osób rozpoczynających swą przygodę ze sztukami walki marzy o tym, by nauczyć się skutecznie walczyć. I dla takich osób jest właśnie tsunami. W tsunami nie uczymy walki pod kątem sportowym, gdyż walki na zawodach obłożone są różnymi sztucznymi zakazami (w różnych stylach są one różne, np. zakaz, obalania przeciwnika, zakaz atakowania głowy, zakaz atakowania pleców itp.) co powoduje, że trening pod kątem zawodów często powoduje powstawanie nawyków nieprzydatnych w walce realnej.

4. Jednoczesne doskonalenie fizyczne i intelektualne.

 

 

Karate TsunamiKarate Ostrowiec, Karate w Ostrowcu, judo Ostrowiec, tae kwon do Ostrowiec, boks Ostrowiec

     

    

Karate Ostrowiec

Strony w przygotowaniu

Tsunami w Ostrowcu 1993

Tsunami w Ostrowcu 1993 - 1997

Tsunami w Ostrowcu 1997 - 2001

Tsunami w Ostrowcu 2001 - 2004

Tsunami w Ostrowcu 2004 - 2015

Tsunami w Ostrowcu 2015 do dziś

    

 

 

karate tsunamiKarate Ostrowiec, Karate w Ostrowcu, judo Ostrowiec, tae kwon do Ostrowiec, boks Ostrowiec

    

Klub karate w Ostrowcu prowadzi Stowarzyszenie Bez Pardonu.

samoobrona w Ostrowcu

 Kurs samoobrony

Każdy ćwiczący w naszym klubie obowiązkowo przechodzi tak zwany kurs samoobrony. Przez pierwsze 3 miesiące każdego nowego roku szkolnego trenujemy szczególnie pod kątem samoobrony. Ćwiczenia uzupełniamy wykładami na temat, jak zachować się w razie ulicznej napaści.

Karate Ostrowiec, Karate w Ostrowcu, judo Ostrowiec, tae kwon do Ostrowiec, boks Ostrowiec    

Karate Ostrowiec, Karate w Ostrowcu, judo Ostrowiec, tae kwon do Ostrowiec, boks Ostrowiec 

    

 

Fryzjer dla psów Poznań  

Trening karate

Trening karate według systemu tsunami służy zarówno do podnoszenia własnej kondycji i sprawności fizycznej, jak i do nauki skutecznej sztuki walki.

Tsunami a inne style

dla rodziców

Dlaczego wybrać tsunami?  Zapisując sie na treningi ludzie rzadko zastanawiają się, jaki wybrać styl.

 

więcej...

Zaprzyjaźnione strony

Galeria zdjęć 1

 

Galeria zdjęć 2

 

Galeria zdjęć 3

 

Galeria zdjęć 4

 

Galeria zdjęć 5

 

Galeria zdjęć 6

 

Galeria zdjęć 7

 

Galeria zdjęć 8

 

Galeria zdjęć 9

 

Galeria zdjęć 10

 

Galeria zdjęć 11

 

Galeria zdjęć 12

 

Galeria zdjęć 13

 

Galeria zdjęć 14

 

Galeria zdjęć 15

 

Galeria zdjęć boks 1

 

Galeria zdjęć boks 2

 

Galeria zdjęć Ving Tsun 1

 

Galeria zdjęć Ving Tsun 2

 

Galeria zdjęć Ving Tsun 3

 

Galeria zdjęć militarne 1

 

Galeria zdjęć militarne 2

 

Czasopismo Czarny Pas 1

 

Czasopismo Czarny Pas 2

 

Czasopismo Czarny Pas 3

 

Czasopismo Czarny Pas 4

 

Czasopismo Czarny Pas 5

 

Czasopismo Czarny Pas 6

 

Czasopismo Czarny Pas 7

 

Czasopismo Czarny Pas 8

 

 

Sprężarki Pompy Zawory Osuszacze

 

Sprężarki śrubowe, tłokowe, części do sprężarek

Filtry powietrza, filtry oleju, separatory oleju do sprężarek powietrza, konkurencyjne ceny.

Kompletna oferta na pompy perystaltyczne, zatapialne, napowietrzanie, z pierścieniem wodnym

więcej...

EcoFilter.pl

 

Kompletna oferta dla przemysłu i producentów urządzeń, sprężarki śrubowe, zawory spustowe, separatory oleju i wody z kondensatu, akcesoria i części, łopatki grafitowe Becker, Rietschle, filtry powietrza, filtry i separatory oleju

 

Filtry sprężonego powietrza, wkłady filtracyjne, filtry zewnętrzne, patrony, filtry ze stali nierdzewnej, filtry papierowe, filtry poliestrowe, filtry filtracyjne, wkład filtracyjny do obudowy zewnętrznej, filtry próżniowe, filtry ciśnieniowe

więcej...

Biblioteka Narodowa

Strona, na które j można zapoznać się z wydanymi  w przeszłości i aktualnie wydawanymi publikacjami.

 

Polska Federacja Karate-do Tsunami

To strona naszej federacji.

 

Filmy karate - ranking

Najlepsze filmy o karate...?

 

Filmy Bruce Lee

Filmografia mistrza Bruce Lee

 

Kącik  filmowy:

Poniżej przedstawiamy kilka linków do ciekawych filmów o karate:

1. Kata shotokan Kanazawa

2. Mój  brat Bruce Lee

3. Smok historia Bruce'a Lee

4. Droga wojownika

5. Klasztor Shaolin

6. Ip Man 1

7. Ip Man 2

8. Ip Man 3

9. Ip Man 4

Uwaga! Przestawione numery filmów z Ip Man'em.

 

Polecane filmy

Seriale

Piraci

Żywe trupy

Jak zostać instruktorem ?

Kurs instruktora survivalu

Kursy instruktorskie stacjonarne i online

 

 

 

 

 

 

 

opracowanie i treść ©2016 - Grzegorz Pietrzyk

 

O'hara z Ostrowca, czyli nasza reklama

Tsunami, sztuka walki i styl życia

Pierwszy pokaz


stat4u

Katalog stron                                  Katalog stron                             Katalog stron internetowych

 

Gwiazdor.pl